Formació bonificada

Què és la Formació Bonificada?

El sistema de Formació Bonificada, que es regeix pel Reial decret llei 4/2015, permet que totes les empreses disposin d’una quantia per finançar a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social les accions formatives a desenvolupar per als seus treballadors el import s’obté en aplicar a la quantia ingressada per cada empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, el percentatge de bonificació que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat en funció de la grandària de les empreses, garantint-se, en tot cas, un crèdit mínim de bonificació per la quantia que es determini en l’esmentada Llei.
Qui pot beneficiar?

La formació bonificada està dirigida a treballadors d’empreses que estiguin contractats per compte aliè, és a dir, treballadors d’empreses que, en el moment del començament de l’acció formativa, cotitzin a la Seguretat Social pel Règim General. Exclosos els autònoms, els funcionaris i el personal laboral al servei de les administracions públiques Per beneficiar-se de la Formació bonificada l’empresa ha de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

fundacion-tripartido

Requisits mínims per a l’empresa

Abans de sol·licitar la bonificació recordi que ha de complir amb els següents requisits:

     Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries, així com la Seguretat Social i no haver esgotat el crèdit anual.
     Que el curs estigui relacionat amb l’activitat de l’empresa, o el lloc de treball que exerceix l’empleat.
     Informar el representant legal dels treballadors, si el tinguessin.
     Que els alumnes estiguin contractats laboralment, cotitzin en el règim general i completin el 75% de l’acció formativa.
     Identificar en compte separat de la seva comptabilitat, sota epígraf “formació professional per a l’ocupació”, totes les despeses de les accions formatives.
     Garantir la gratuïtat de les accions per als empleats.